Dbając o przeszłość – Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego

Browse By

Być potomkiem rodzin zasłużonych dla Polski to nie tylko przywilej, ale też duża odpowiedzialność. By zachować i propagować dziedzictwo rodów Sobańskich, Łubieńskich oraz Ogińskich działa Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego.

Fundacja została założona w 2009 przeze mnie i moją siostrę Izabelę Ponińską. Od początku fundacja działa na rzecz pamięci o historii rodu Sobańskich i rodzin spokrewnionych, pielęgnuje patriotyzm i wspiera społeczność lokalną.

Wystawa „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy”

Fundacja wsparła finansowo organizację wystawy: „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy”.  Wystawę zorganizowało Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Ukazywała życie i działalność metropolity krakowskiego, przypominała sylwetkę jednego z największych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce i jego niezłomną postawę wobec niemieckich okupantów. Na wystawie zgromadzono wiele cennych eksponatów z kolekcji państwowych, kościelnych i prywatnych. Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa, na której omówiono różne aspekty życia rodzinnego i działalności duszpasterskiej kardynała A.S. Sapiehy. Podsumowaniem konferencji była publikacja: „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951)” pod redakcją Marcina Marynowskiego i ks. Jacka Urbana, wydana w Przemyślu w 2017 r.

Wsparcie dla społeczności lokalnej w Guzowie 

Fundacja, w ramach wspierania społeczności lokalnych, przekazała darowiznę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzowie. Fundusze zostały wydatkowane na bieżące potrzeby strażaków oraz na zakup specjalistycznego sprzętu ratującego życie oraz elementów wyposażenia remizy. Podczas spotkania mieszkańców Guzowa z Michałem Sobańskim strażacy podziękowali prezesowi Fundacji za wsparcie i zaprezentowali naszywkę OSP z nowym logo, ozdobionym herbem fundatora – Junoszą. Od kilku lat Fundacja współpracuje też ze szkołą podstawową w Guzowie i przekazuje dary – nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Projekt budowy kościoła parafialnego w Guzowie

W 2017 roku Fundacja podała do publicznej wiadomości informację o budowie nowego kościoła parafialnego w Guzowie. Będzie to dar dla mieszkańców oraz wotum rodziny Sobańskich z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte między prezesem Fundacji a biskupem ordynariuszem Diecezji Łowickiej. Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła zaplanowano na 2019 r. Projekt nowej świątyni przygotowała Pracownia Architektoniczna „Szymborski i Szymborski”, która wcześniej zaprojektowała m.in. Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

Wystawa „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie

Fundacja włączyła się w organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i udzieliła wsparcia na przygotowanie wystawy PADEREWSKI w Muzeum Narodowym w Warszawie (17 lutego-20 maja 2018). Zorganizowana z wielkim rozmachem ekspozycja ukazała sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego – wybitnego pianisty i kompozytora a do tego wielkiego ambasadora sprawy polskiej na forum międzynarodowym.

Konferencja „Darczyńcy polskich muzeów”

Fundacja współfinansowała ogólnopolską konferencję naukową: „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” zorganizowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie 9–11 maja 2018 roku. Celem konferencji była wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie na przestrzeni dziejów, aż do dnia dzisiejszego. Podczas wystąpień podkreślano rolę darczyńców w polskim muzealnictwie – na początku XIX w. to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Prelegenci omówili ponadto rolę darowizn w polskich instytucjach muzealnych, obraz darczyńców na przestrzeni wieków (kolekcjoner, pasjonat, spadkobierca, mecenas itd.) i budowanie wizerunku instytucji w kontekście nowych darczyńców. Konferencji towarzyszyły spotkania studyjne, podczas których zaprezentowano przykłady kolekcji-darowizn przekazanych Muzeum Narodowemu w Warszawie oraz Zamkowi Królewskiemu. Jedno ze spotkań poświęcone zostało Kazimierzowi hr. Sobańskiemu, jednemu z najlepszych polskich numizmatyków, który cały zbiór ponad 8000 monet zapisał w darze Muzeum Narodowemu. Prezentacja jego zbioru była wstępem do dalszych działań Fundacji, których celem jest reaktywacja Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i dr Władysława Semerau-Siemianowskiego w MNW.

Gabinet Monet i Medali

Fundacja podpisała w 2018 roku z Muzeum Narodowym w Warszawie umowę o przekazaniu darowizny na rzecz reaktywacji Gabinetu Monet i Medali im. Kazimierza hr. Sobańskiego i dr Władysława Semerau-Siemianowskiego .

W zbiorach MNW znajduje się dar Kazimierza hr. Sobańskiego, który zapoczątkował, u progu niepodległego państwa, kolekcję Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niemal w stulecie tych wydarzeń podpisano umowę o przekazaniu darowizny. Dzięki środkom Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego zostanie udostępniona publiczności nowoczesna prezentacja zbiorów Gabinetu Monet i Medali MNW. Kontynuatorami chlubnej rodzinnej działalności filantropijnej są Michał, Elżbieta oraz Izabela Sobańscy.

Otwarcie ekspozycji przewidziano na 2020 rok. Przybliży ona widzom historię pieniądza, a także dzieje Gabinetu oraz sylwetki jego najważniejszych donatorów. Towarzyszyć jej będzie publikacja prezentująca kolekcję hr. Sobańskiego – liczący prawie 9 tysięcy obiektów zbiór polskich monet, emitowanych od czasów Zygmunta I Starego do połowy XIX wieku – jedną z największych i najświetniejszych polskich kolekcji numizmatycznych przełomu XIX i XX wieku.

Zakup rzeźby Józefa Piłsudskiego dla muzeum w Sulejówku

Fundacja wsparła zakup rzeźby konnej Józefa Piłsudskiego. Jest to praca Mariana Konarskiego w stylu art. deco – „Marszałek Józef Piłsudski na koniu” z 1937 r. Rzeźba stanowi unikatowy model pomnika, którego nigdy ostatecznie nie ustawiono. Jest darem Fundacji wraz z Fundacją Trzy Trąby (która współfinansowała ten zakup) dla nowego muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ofiarowanym tej placówce w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Kaplica w Czeczelniku

Fundacja wsparła finansowo część prac remontowych przy kaplicy grobowej Sobańskich w Czeczelniku (rej. winnicki) na Ukrainie. To zabytkowe mauzoleum z poł. XIX w jest jednym z nielicznych polskich zabytków na kresach I Rzeczypospolitej, który przetrwał do naszych czasów w niemal nienaruszonym stanie. Zachowały się wszystkie oryginalne epitafia i wspaniała neogotycka snycerka. Po rewolucji 1917 r. kaplica pełniła funkcję kościoła parafialnego i centrum życia religijnego katolików tamtejszej ogromnej parafii. Michał Sobański, który przeprowadził remont tego obiektu, podczas rekonsekracji kaplicy podkreślił, że jej istnienie przypomina o polskiej historii i wkładzie Polaków w rozwój cywilizacyjny środkowej Ukrainy. Fundacja im Feliksa hr. Sobańskiego ufundowała także monstrancje do tej zabytkowej kaplicy.

Michał Sobański

Fundator Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego

Na zdjęciu Michał Sobański oraz siostry felicjanki podczas obchodów jubileuszu zakładu chorych w Warszawie, który został ufundowany przez hr. Feliksa Sobańskiego w 1876 roku